Personvern

Ditt personvern er viktig for oss, og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Du skal være trygg på at ditt personvern er ivaretatt hos oss. All behandling av personopplysninger i Møre Eiendomsmegling AS, heretter «Møremegling», skal skje i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk på personvernområdet, herunder GDPR.

Personopplysninger er alt som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som person, slik som navn, adresse, e-post, eller fødselsnummer. Når du er i kontakt med oss i Møremegling eller benytter deg av våre tjenester vil vi behandle personopplysninger om deg. Det er du som bestemmer over dine opplysninger.

Her finner du informasjon om Møremeglings behandling av dine personopplysninger, hvorfor vi gjør dette og hvilke rettigheter du har.

 1. Behandlingsansvarlig
  Møremegling er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
  Møre Eiendomsmegling AS: Org. 963 800 916 MVA
  Adresse: Storgata 41-43 Molde
  Postadresse: Pb 121 – 6001 Ålesund
  Daglig behandlingsansvarlig: Eva Kristin Mjelva
  E-post: eva.mjelva@moremegling.no
  Telefon: 93 40 45 15

 2. Hvilke opplysninger behandler vi, og hvor henter vi de fra?
  Hvilke opplysninger vi innhenter beror på hvilken relasjon vi har til deg. Informasjon om deg samles inn via f.eks kontaktskjema på vår hjemmeside, skjema for påmelding til visning, skjema for bestilling av salgsoppgave, eller ved at du registrerer deg på visning. Merk at det er mulig å bestille salgsoppgave uten at dine personopplysninger blir registrert.

  Vår primære kilde til personopplysninger er informasjon du selv har gitt oss via ovennevnte skjema, og typen personopplysninger er normalt begrenset til navn og kontaktinformasjon.

  For å kunne tilby deg tjenester og overholde lovkrav vil Møremegling også innhente personopplysninger fra tredjeparter. For eksempel kan vi i forbindelse med utbetalinger samle inn opplysninger fra avsendere, butikker, banker, betalingstjenesteleverandører og andre.

  Andre eksempler på slike informasjonskilder kan være:
  - offentlig tilgjengelige kilder og andre eksterne kilder/registre som føres av offentlige myndigheter (for eksempel Folkeregisteret og Statens Kartverk)

  - firmaregistre,
  - kommuner og andre myndigheter som besitter relevant eiendomsinformasjon
  - sanksjonslister (som føres av internasjonale organisasjoner som EU og FN)
  - sosiale medier ifm retagerting der du har samtykket til bruk av personopplysninger som gjør dette mulig
  - leverandører og samarbeidspartnere
  - finansieringsforbindelse for kjøper og oppdragsgiver, andre kreditorer med pant i aktuell eiendom
  - registre som føres av kredittopplysningsbyråer og andre kommersielle informasjonstjenester som leverer informasjon om for eksempel reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer.

 3. Hvor lenge lagres opplysningene?
  Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har. Meglerforetak er i medhold av eiendomsmeglingsforskriften pålagt å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.

  Mange av de personopplysninger vi behandler lagres derfor i minst 10 år, men av hensyn til ditt personvern vil opplysninger bli skjult fra systemet lenge før den tid slik at tilgang på disse kun innehas av personer med særskilt rolle knyttet til gjennomføring av kontroller mv.

  Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre jf. forrige avsnitt.

 4. Hvilke formål benyttes personopplysningene til?
  Opplysningene som hentes om deg, brukes til å best mulig behandle dine henvendelser og oppfylle dine ønsker og behov som kunde.

  Møre Eiendomsmegling behandler personopplysninger til følgende hovedformål :
  - For å oppfylle avtaler med kunder om salg av bolig
  - For å markedsføre bolig
  - For å markedsføre foretakets tjenester
  - Som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak

  Dine personopplysninger benyttes ikke til markedsføringsformål med mindre du har avgitt samtykke til dette.

 5. Hvem kan vi utlevere personopplysninger til?
  Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

  For å gi deg best mulig brukeropplevelse på nettsiden vår, og i vår kommunikasjon med deg for øvrig, bruker vi såkalte informasjonskapsler eller cookies. Du kan lese mer om dette i vår Policy for Informasjonskapsler/cookies.

  Videre benytter Møremegling underleverandører for å utøve våre tjenester. Disse innbefatter bl.a våre systemer og nettsider, databaser etc. For alle opplysninger som deles med disse for videre behandling, tegnes det egne databehandleravtaler. Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

 6. Om bruken av Databehandlere
  Møremegling inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

 7. Hvor lagres dine personopplysninger?
  Personopplysninger som behandles av Møremegling lagres primært i vårt saksbehandlingssystem som har servere i Norge. Vi overfører ikke personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

 8. Rettslig behandlingsgrunnlag
  Nødvendig for å oppfylle en avtale med deg

  Formålet med Møremeglings behandling av personopplysninger er i
  første rekke å gjennomføre avtale om formidling av eiendom på vegne av vår oppdragstaker.

  Samtykke
  Dersom ikke annet behandlingsgrunnlag foreligger, vil Møremeglings behandling av personopplysninger basere seg på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg. Du vil alltid bli bedt om å avgi samtykke dersom det er nødvendig å behandle sensitive kategorier av personopplysninger. Møremegling behandler normalt ikke behandlinger i sensitive kategorier.

  Dersom du har avgitt samtykke til Møremegling, kan dette på hvilket som helst tidspunkt trekkes tilbake. Trekker du tilbake ditt samtykke, vil behandlingen opphøre, og personopplysningene vil slettes dersom oppbevaring av opplysningene er basert utelukkende på avgitt samtykke. Informasjon om formål, behandlingsaktiviteter og tilbakekalling av det aktuelle samtykket vil gis når du blir bedt om å avgi samtykke i de ulike kanalene til Møremegling. Ditt samtykke kan endres ved å kontakte daglig behandlingsansvarlig, blant annet på eva.mjelva@moremegling.no.

  Rettslige forpliktelser
  Møremegling behandler personopplysninger for å oppfylle sine
  forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller
  myndighetsbeslutninger.

  Eksempler
  på behandling basert på rettslige forpliktelser:
  - Innhenting av informasjon av betydning for gjennomføring av boligtransaksjoner
  - Håndtering av interessenter og budgivere iht lov om eiendomsmegling
  - Forebygging og avdekking av straffbare handlinger, som hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og bedrageri
  - Bokføringskrav
  - Rapportering til skattemyndigheter, politimyndigheter, namsmyndighet og tilsynsmyndigheter

  Berettighet interesse
  Møremegling kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å ivareta en berettighet interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen må være lovlig, definert på forhånd, reell og saklig begrunnet i virksomheten.

  Eksempler på behandling basert på berettiget interesse:
  - Kundeanalyser basert på profilering til markedsføringsformål

 9. Dine rettigheter
  Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv. Du kan protestere mot behandlingen. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

  Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til daglig behandlingsansvarlig personvern@moremegling.no eller eventuelt per post til Møre Eiendomsmegling AS, Postboks 121 Sentrum, 6001 Ålesund.

  Du kan også kontakte konsernets (konsernet Sparebanken Møre) personvernombud ole.viggo.tynes@sbm.no.

  Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

 10. Informasjonskapsler / cookies
  Dette punktet er under oppdatering, teksten under gjelder inntil videre og forventes oppdatert i tredje kvartal 2021.

  Ved besøk på vår nettside vil det registreres informasjon om deg i en informasjonskapsel eller såkalt "cookie".

  Informasjonskapsler eller «cookies» – er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på pc-en din, vanligvis gjennom bruk av en nettleser. De inneholder blant annet informasjon om din posisjon, hvilke sider du besøker på nettet og hvor ofte m.m.

  Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler på våre servere. Dette er informasjon som f.eks. IP-adresser, hvilken type nettleser som brukes på våre nettsider, bredbåndsleverandører (ISP), operativsystemer, dato og tid for besøk, samt data om navigasjon.

  Informasjonen vi samler inn bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre nettsidene våre bedre for deg som besøker oss på nett. Vårt nettsted bruker informasjonskapsler blant annet for å gi besøkende tilgang til ulike funksjoner, samt å skille de besøkende av nettstedet fra hverandre. Slik kan vi forbedre nettstedet og gjøre vår digitale kommunikasjon mer relevant.

  Vi bruker også informasjonskapsler for å kunne tilby relevant og tilpasset markedsføring i andre kanaler.

  Informasjonen er kun til internt bruk og vil ikke videreføres til noen 3. part. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

  I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), må alle besøkende på et nettsted som benytter informasjonskapsler ha tilgang til informasjon om at nettstedet benytter informasjonskapsler. De må også ha tilgang til informasjon om årsaken til at de blir brukt.

  Besøkende på siden må godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet. Godkjenningen gjøres gjennom innstillingene i nettleseren. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk. Du kan selv kontrollere om du ønsker å godkjenne informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren din. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer informasjonskapsler.

  For mer informasjon om hvordan du endrer innstillingene for informasjonskapsler, følg lenken som korresponderer med din nettleser.

 11. Endringer
  I Møremegling jobber vi kontinuerlig med å forbedre og utvikle våre tjenester, produkter og nettsteder. Hvis det skulle skje endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, endringer av våre tjenester og produkter eller andre endringer som påvirker personvernerklæringen, kan det medføre at informasjonen her vil endres.