Gammelseterlia 7, 6422 Molde

Eieform: selveier
Boligtype: Industri
Bruksareal: 1064m²
Energimerking: D
Byggeår: 1979
Tomt: 6105m²
Knr: 1502
Gnr: 33
Bnr: 128
Prisantydning: 7.500.000,-
KommunaleAvgifter: 48.000,-
Eiendomstype
Industri
PrisantydningSOLGT
+ Omkostninger
1064 m²
1979

Beskrivelse

For fullstendig informasjon om boligen, bestill prospekt fra Møre Eiendomsmegling.
Beliggenhet
Nærings- og industriområde i Årødalen.

Inneholder
1.etasje :
Lagerhall med lite lager/verkstedrom, lagermezzanin med lagerrom. Innvendig takhøyde ca 5 meter. BTA 435
Teknisk rom, lagerrom, lager/verksted, verkstedkontor, 2 wc, bøttekott, garderobe m/dusj, spiserom, gang og trapperom. BTA 350 m²
Mezzanin :
Trapperom, møterom, 7 kontorer, spise/møterom, ekspedisjon og datarom. BTA 293 m²

Takoverbygg på bygningens bakside mot terreng. BTA ca 40 m² (ikke oppmålt).

Standard
Det er foretatt forholdsvis omfattende oppgarderinger av innvendige flater i tilnærmet hele bygningen i løpet av 2000/2007. Kontoravdelingen er totalt ombygget i samme tidsrom.

Utbedringer/oppgraderinger :
2006 Taktekking kontordel fornyet
2008 Asfaltering
2008/2009 :
Skiftet vinduer i fasade vest lagerdel
Nytt ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og varmebatteri 2.etg
Tidligere ventilasjonsrom endret til møterom
2009/2010 Oppført nytt takoverbygg ca 40 m²
2012 Yttertak over lagerdel etterisolert og pålagt ny taktekking

Bygningen er i generelt god vedlikeholdsmessig stand både utvendig og innvendig.

Innvendige overflater
Gulv : Overflatebehandlet betonggulv i lagerhall/produksjon. Keramiske fliser i hovedinngang med sosiale rom og vinylbelegg i kontorer i 2.etasje.
Vegger : Hovedsakelig malte flater og malt fiberstrie.
Himlinger : Nedhengt lydhimling med systemplater i lagerhall. Malte gipsplater i sosiale rom og kontorer.

Spiserom/møterom i 2.etasje med kjøkken utstyrt med innredning med benker og skap.
Garderober og toalettrom med sanitærutstyr i hvit porselen med servanter, klosetter og dusj.

Se for øvrig vedlagte rapporter.

Oppvarming
Mekanisk ventilasjonsanlegg med varmebatteri, varmegjenvinning og omluft med kanalfordeling.
Anlegget er nytt 2008/09.
Sentralvarmeanlegg med elektrokjele med radiatorer og vannbåren gulvvarme i kontorer i mezzaninetasje, lagt nytt 2006.

Elkraft
Driftsrettet installasjon 400 V med hovedinntakt og diverse fordelingstavler. Svakstrøm med data, telefon etc hovedsakelig i veggkanaler.

Løpende kostnader
Forsikring, strøm etc. Dette er utgifter som vil variere med avtale og forbruk. Kommunale avgifter er opplyst å være ca kr 12.000 pr kvartal inkluderer vann og avløp. Eiendommen har vannmåler.
Renovasjon inngår ikke i den kommunale leveransen, og leveres og faktureres av ekstern aktør.

Byggemåte (bebyggelse)
Fundamentering med beton i ringmur og gulv på grunn. Bærekonstruksjoner i prefabrikkerte søyler/dragere, yttervegger i dels plasstøpte betongkonstruksjoner og sandwich-betongelementer. Dels isolerte bindingsverk mellom bærende betongkonstruksjoner. Utvendig utlektet og kledt med stål- og betongflater. Tak med betonghullmerker, plasstøpt betong og SDT-elementer. Vinduer med isolerglass og furu karmer.
Isolerte aluminium/ståldører, glassfelt med isolerglass. Isolerte aluminium leddporter med motorstyring.
For ytterligere informasjon vedr bebyggelsen for øvrig, se vedlagte tilstandsrapport.

Ferdigattest/brukstillatelse
Midlertidig brukstillatelse datert 12.06.1980 for opprinnelig oppført "avisbygg".
Det foreligger videre midlertidig brukstillatelse datert 04.06.1991, denne gjelder tilbygg mot sør og mot nordøst.
Arealoppgaver for garasjer, uthus, redskapshus og skur o.l på eiendommen datert hhv 09.11.1987 og 10.06.1991.

Tillatelse datert 13.07.2007 gitt til ombybgging i 2.etasje fra lagerrom til kontor. Det foreligger ikke brukstillatelse eller ferdigattest for dette tiltaket.

Kopi av dokumenter og tegninger følger vedlagt i bilag.

Parkering
Ca 2.400 m² trafikkarealer på eiendommen. Gode parkeringsforhold og oppstillingsplasser for biler.

Adkomst
Se kart. Det vil bli skiltet av Møre Eiendomsmegling ved felles visning.

Tomt
Meget romslig tomt på 6.105 m². Det er totalt opparbeidet ca 2.400 m² trafikkarealer, herav ca 1/3 asfaltert. Benyttet areal inkl bygning er på ca 3.200 m². Øvrige arealer på ca 2.900 m² består av skrånende terreng tilvokst av bar- og løvtrær.
Tomtearealer gir mulighet for utvidelser av bygningen og evt mulig utskillelse av industritomt i bakre del av terrenget. Evt utbygging og deling må i alle tilfeller undersøkes og omsøkes hos de rette instanser.
Reguleringsplan for området følger vedlagt.

Regulering
Eiendommen ligger i område regulert til industriformål. Reguleringsplan med kart og bestemmelser, samt utdrag fra kommuneplan følger vedlagt i salgsoppgaven. Eiendommen ligger ihht kommuneplan i område underlagt restriksjonssone flyplass og i faresone for jord/flom, skred. Se utdrag.

Det er opplyst omsøkt en utvidelse av parkering på naboeiendom Gnr/bnr 33/131, samt avholdt konferanse om utvidelse av lokaler på Gnr/bnr 34/53.Tegninger kan fremvises på forespørsel. For ytterligere infomasjon vedr dette henvises til Molde kommune

Vei, vann, avløp
Eiendommen har adkomst fra kommunal veg og er tilknyttet offentlig vann og avløp.

Tinglyste rettigheter
Se vedlagt grunnbok.
Ingen servitutter registrert.

Adgang til utleie
Det meste av arealene er utleid på en 10-års kontrakt siom løper t.o.m 31.12.2023. Leieforholdet kan ikke sise opp i leietiden. Leieavtalen fornyes med nye 10 år såfremt den ikke sies opp av en av partene.
Leieavtalen kan fremlegges på forespørsel.

Det foreligger avtale med Sivilforsvaret om kompressortyfonanlegg plassert i ventilasjonsrom, og tyfonanlegg på taket som fjernstyres.
Avtale med Telenor Mobil AS om basisstasjon for drift av kommunikasjonsutstyr.

Se egen verdivurdering for stipulert leie, eierkostnad og samlet leiepotensiale.

Overtakelse
Etter avtale med eier.

Avhendingsloven
Eiendommen selges som den er etter bestemmelsene i Lov om avhending av fast eiendom. Avhendingsloven fravikes på følgende punkt:

Den absolutte reklamasjonsfristen i § 4-19 begrenses til 2 år.
Selgers ansvar for mangler jf.§ 3-9 2.ledd fravikes.

Før bud gis må salgsprospekt med innholdsfortegnelse, og bilag være grundig gjennomgått. Eiendommen må være grundig besiktiget. I bilagene finnes utkast til kjøpekontrakt. Dersom det ikke tas forbehold om endringer i denne i forbindelse med budgivning, ansees kjøpekontrakten som godkjent.

Bilag som forutsettes gjennomlest før inngivelse av kjøpetilbud:
- Utkast til kjøpekontrakt
- Verdi- og lånetakst
- Kopi av reguleringskart med bestmmelser, målebrev, og situasjonskart
- Kopi av grunnboksutskrift og pantebøker
- Budskjema

Eiendomsmeglerlovens § 6-10, jfr forskriftenes §§ 6-3 og 6-4, angående plikter ved budgivning og innsyn i budrunden fravikes.

Betalingsbetingelser
1) Kjøpesum samt omkostninger innbetales pr. overtakelsesdato.
2) Skriftlig finansieringsbekreftelse må fremlegges senest ved kontraktsmøte.

Omkostninger
+ ca 2,6% statsomkostninger

Fullstendig informasjon om boligen
Møre Eiendomsmegling oppfordrer alle interessenter til å innhente fullstendig prospekt for å få all tilgjengelig informasjon om eiendommen.
Dette vil gi deg det beste grunnlaget for å vurdere om akkurat denne eiendommen er den rette for deg.
Vi gjør oppmerksom på at nettannonsen ikke nødvendigvis inneholder all praktisk og juridisk informasjon.

Kontakt megler eller last ned salgsprospektet direkte.

Odd Arild Sæther

Odd Arild Sæther


Eiendomsmegler MNEF

 
Gammelseterlia 7